24 ธันวาคม 2566 เข้าร่วมประชุมวางแผนโครงการ การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศติดตามการให้คำปรึกษา และแนะนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามเกณฑ์ประเมิน วPA

ความคิดเห็น