เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการสัมมนาในรายวิชาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการพยาบาล นักศึกษาทำได้ดีมาก ทุกคนคือความภาคภูมิใจของอาจารย์ ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่าน

ความคิดเห็น