เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ติดต่อประสานงานการฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ความประทับใจในความเป็นกัลยาณมิตรที่มีไม่เสื่อมคลาย ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Enter

ความคิดเห็น