21 – 22 ธันวาคม 2566 เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 “ภูพานเกม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ความคิดเห็น