การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ศวธ.สนร.อว. ครั้งที่ 1 (แบบออนไซต์/ออนไลน์)

จัดโดย ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สนร.อว. ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและสถาบันภาคีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ความคิดเห็น