การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 2/2566
.
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
.
จัดโดย งานอนุรักษ์พลังงาน ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
.

ความคิดเห็น