การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น