17 ธันวาคม 2566 กรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจําปีการศึกษา 2567 ณ อาคารณสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น