การสัมมนา BRUGoScopus Seminar เรื่อง “ผ่าทางตันสู่เส้นทางวิชาการด้วยผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ: ปัญหา โอกาส ความท้าย BRUGoScopus ระยะที่ 2 (Phrase II) วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2

ความคิดเห็น