ประชุมการรายงานครุภัณฑ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2566
.
ณ ห้องประชุม โรงแรมพนมพิมาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
.
เวลา 09.30 – 12.00 น.
14 ธันวาคม 2566
.

ความคิดเห็น