เข้าร่วมการประเมินแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในรอบที่ 1 ของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการซึ่งรอบแรกมีผู้สมัครจำนวน 24 คน

ความคิดเห็น