วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ทำบุญประจำสัปดาห์ด้วยการใส่บาตรตาม “โครงการทำดีถวายเป็นพระราชกุศล ผู้บริหารชวนทำบุญ” ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต 

ความคิดเห็น