วันที่ 5 มกราคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากกระดาน SODUKU และ E-Sport สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ความคิดเห็น