จัดกิจกรรมหนี -ซ้อน-สู้ ให้นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อให้เป็นการรู้เท่าทันแนวทางการปฏิบัติตัวในเหตุการณฺกราดยิง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์มาเป็นวิทยากร

ความคิดเห็น