เข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 23-24 พฤศจิกายน 2566

ความคิดเห็น