การปฏิบัติการนิเทศและติดตามการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา (สาขาวิชาภาษาไทย)

เครือข่ายย่อย บุรีรัมย์รุ่นที่ 7 (บรรจุปี พ.ศ. 2565) รอบ 1 (ออนไลน์)

 

ความคิดเห็น