สมเด็จพระอริยวงศา คตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์นำไปทอดถวาย ณ วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ความคิดเห็น