วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ร่วมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน) ในโครงการ Open House 2024 ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และที่โดม BRU

ความคิดเห็น