เข้าร่วมฟังเสวนาสาธารณะ “ควอนตัมดอท : เมื่อขนาดเป็นเรื่องใหญ่ และนาโนไซส์เป็นเรื่องมหัศจรรย์”

จัดโดยวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (The Institute of Fundamental Study) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ความคิดเห็น