28 ตุลาคม 2566 และ 3 – 4 พฤศจิกายน 2566 เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสมรรถะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 1 รุ่นที่ 1- 3 ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ (ชั้น 6) อาคารอเนกคุณาคาร (BRU-Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น