ร่วมเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนกระสังพิทยาคม ในหัวข้อเรื่องความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ความคิดเห็น