เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ประชุมปรึกษาเตรียมสัมมนาใหญ่ ประสบกาจรณ์การสัมมนาครั้งแรกของนักศึกษา ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสัมมนา ขอชื่นชมนักศึกษา

ความคิดเห็น