25 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาและทราบแนวทางการปฏิบัติตนในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการช่วยให้การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภากำหนด ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น