เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดวันมหิดล ทุก ๆปี เราจะมีกิจกรรมร่วมกัน ความแน่นแฟ้น ความรักและความผูกพันยังเหมือนเดิม สาธารณสุขกับพยาบาล

ความคิดเห็น