เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ วันที่ 2 ประสบการณ์ดี ๆที่ได้เรียนรู้ วันสำคัญอีกวันหนึ่ง

ความคิดเห็น