เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ ประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับและประทับใจ

 

ความคิดเห็น