คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (Simulation based learning) ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และบุคลากรให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง และเลือกใช้ทรัพยากรที่มีในการจัดการเรียนการสอนอย่างถูกต้องและเหมาะสม จัดโครงการขึ้นในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น