วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 3 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น