16 ตุลาคม 2567 นำเสนอโครงการยุทธศาสตร์เพื่อพํฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

ความคิดเห็น