6 ตุลาคม 2566 เข้าอบรม “การฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการของประเทศ ระยะที่ 2 (Smart Lab Platform Phase 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ใช้งานระบบ (User)

ความคิดเห็น