ร่วมเสนอชื่อผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566

ความคิดเห็น