วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ได้เข้าร่วม รับฟังการนําเสนอ
โครงการรับฟังแนวทางกระบวนการแกะข้อเสนอแนะในการ ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องในอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพุธรักษา  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น