7 ตุลาคม 2566 คัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เพื่อเป็นตัวแทนในการประกวด Best Practice ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2566 ณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น