6 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อเสนอโครงการ FF 2568 ในระบบ Nriis โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น