ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” โดยมีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ความคิดเห็น