หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1

การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567

1.สมัครผ่านระบบออนไลน์และผ่านครูแนะแนว / การสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  วันที่ 16 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2566
2.สมัครด้วยตนเอง วันที่ 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก https://www.bru.ac.th/portfolio-2567/

ความคิดเห็น