เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการหลักสูตรดำเนินการวิพากษ์ข้อสอบ เพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ เราจึงต้องจัดทำข้อสอบให้ได้คุณภาพ

ความคิดเห็น