22 กันยายน 2566 รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ณ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น