เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการวิจัยและสัมมนาทางสังคมศึกษาครั้งที่ 12 คณะครุศาสตร์ ได้เห็นความทุ่มเทของนักศึกษาที่ได้พัฒนางานดี ๆ สู่สังคม

ความคิดเห็น