นักศึกษาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ  ศึกษาดูงานแผนกโภชนการ ร.พ.บุรีรัมย์ 26 สิงหาคม 2566 มีนักโภชนาการ แนะนำและสอนเรื่องอาหารเฉพาะโรค ความดัน เบาหวาน และโรคไตวาย ที่สำคัญได้จัดเมนูอาหารในแต่ละมื้อ และได้ทดลองทำอาหารปั่นเฉพาะโรค

ความคิดเห็น