วันที่ 16 กันยายน 2566  ร่วมกิจกรรมสังเคราะห์ประเด็นถอดบทเรียนจัดการความรู้การบูรณาการศึกษากับการทำงานและการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสถานประกอบการ  ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น