เข้าร่วมโครงกาอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ความคิดเห็น