เข้าร่วมงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโตและสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น