เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สร้างค่านิยมความรักและความรับผิดชอบองค์กร” ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ในวันที่ 15 กันยายน 2566 มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ ลานที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

ความคิดเห็น