วิทยากร บรรยายการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาดหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  27-28 สิงหาคม 2566

ความคิดเห็น