การนิเทศนักศึกษาในต่างอำเภอ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา”

ร่วมนิเทศนักศึกษากับท่าน อ.ดร.จิรานุวัฒน์ ศรีมาลัย

ณ โรงเรียนพุทไธสง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

การนิเทศนักศึกษาในต่างอำเภอ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา”
ร่วมนิเทศนักศึกษากับท่าน อ.ดร.จิรานุวัฒน์ ศรีมาลัย
ณ โรงเรียนพุทไธสง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

การนิเทศนักศึกษาในต่างอำเภอ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา”
ร่วมนิเทศนักศึกษากับท่าน อ.ดร.จิรานุวัฒน์ ศรีมาลัย
ณ โรงเรียนพุทไธสง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น