เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น ทำให้เกิดความรู้สึกอยากเป็นผู้ประกอบการในการดูแลผู้สูงอายุ

 

ความคิดเห็น