อุปกรณ์วัดระดับน้ำในดิน เป็นอุปกรณ์ช่วยวัดระดับน้ำสำหรับการแกล้งข้าวในงานวิจัยปีงบประมาณ 2566

ความคิดเห็น