เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น