เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ข้าพเจ้าได้นำนักศึกษาไปนำเสนอผลงาน วิศวกรสังคม อีกหนึงผลงานที่ภาคภูมิใจ

ความคิดเห็น